Regulamin sprzedaży wysyłkowej wydawnictw i pamiątek
Muzeum Okręgowego w Rzeszowie.
 

§1
Informacje dotyczące sprzedaży wysyłkowej

 1. Ceny podane w ofercie księgarni wysyłkowej (internetowej) Muzeum są cenami brutto (zawierają podatek VAT). Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili złożenia przez Kupującego zamówienia. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie, odwoływania akcji promocyjnych na stronach księgarni bądź wprowadzania w nich zmian.

 2. Podane ceny nie obejmują kosztów przesyłki oraz ewentualnych innych kosztów związanych z realizacją transakcji. Do łącznej ceny zamówionych towarów przez Kupującego należy doliczyć koszty przesyłki. Transakcje są dokumentowane fakturą VAT.

 3. Zamówienia na wybrane publikacje można składać jedynie za pośrednictwem księgarni internetowej.

 4. Formami płatności za zamówione towary są:

  a) Przelew (przedpłata na konto) - Kupujący płaci za produkty i ich przesyłkę, dokonując przelewu bankowego na poniższe konto:

  Santander Bank Polska: 31 1500 1100 1216 5000 8762 0000.

  Klient obowiązany jest do dokonania płatności w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży. Jeżeli we wskazanym terminie nie nastąpi wpłata na wskazane powyżej konto Muzeum, Zamówienie zostanie anulowane, a Umowa Sprzedaży zerwana.

  Klient zobowiązany jest do:
  - podania pełnych danych adresowych, niezbędnych do wysyłki
  - podania w tytule przelewu numeru zamówienia

  Koszt wysyłki jest zgodny z obowiązującym cennikiem Poczty Polskiej. Do zamówienia doliczany jest również koszt przygotowania przesyłki (opakowanie) w wysokości 1,00 zł

  b) Odbiór osobisty w Budynku Głównym Muzeum, bez dodatkowych kosztów.

 5. Przelew (przedpłata na konto) jako forma zapłaty za przesyłkę dotyczy wszystkich Kupujących (osób indywidualnych i instytucji). W tytule przelewu należy podać numer zamówienia (otrzymanego mailem po złożeniu zamówienia). 

 6. Wydawnictwa są wysyłane w ciągu trzech dni roboczych od daty otrzymania przelewu.

 7. Przesyłki są dostarczane wyłącznie za pośrednictwem Poczty Polskiej, na terenie RP.

 8. Zamówienia można składać poprzez dokonanie zakupu bez logowania lub przez zalogowanie się na uprzednio zarejestrowane konto Kupującego.

  Poprzez złożenie zamówienia rozumie się wykonanie przez Kupującego wszystkich poniższych czynności:
  - podanie zgodnych z prawdą danych osobowych wymaganych w formularzu o ile nie zostały one podane przy rejestracji;
  - wybór oraz wprowadzenie produktu/ów do koszyka;
  - wybór formy płatności oraz sposobu dostawy lub odbioru produktu/ów;
  Realizowane będą tylko prawidłowo złożone zamówienia. Przez prawidłowo złożone zamówienie rozumie się wprowadzenie przez Kupującego wszystkich niezbędnych danych do formularza zamówienia oraz wykonanie czynności opisanych w Regulaminie. Dane te umożliwią: realizację oraz dostarczenie zamówienia, a także wystawienie faktury VAT lub innego dokumentu fiskalnego. Kupujący może wprowadzić zmiany do momentu wystawienia faktury po wcześniejszym zgłoszeniu telefonicznym bądź mailem. Kupujący otrzymuje dowód wpłaty w postaci faktury VAT.

 9. Każdy Kupujący otrzymuje dowód zakupu w postaci faktury VAT. Jeśli faktura ma zostać wystawiona na firmę, należy podać dokładną nazwę, dane oraz NIP firmy. Dokonując zakupu w naszej księgarni Kupujący automatycznie zgadza się na wystawienie faktury bez podpisu.

 10. Muzeum zobowiązuje się do dostarczenia towaru bez wad. Jeżeli Kupujący stwierdzi wadę ukrytą, bądź uszkodzenie towaru, powinien skontaktować się niezwłocznie w celu ustalenia dalszego toku postępowania. Podstawę do reklamacji stanowi dowód zakupu. Muzeum nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych za pobraniem.

  Adres do wysyłki:
  Muzeum Okręgowe w Rzeszowie
  ul. 3-go Maja 19
  35-030 Rzeszów
  Reklamacje rozpatrywane są najpóźniej w ciągu 14 dni od daty otrzymania przez Muzeum przesyłki z reklamowanym produktem.
  W przypadku uzasadnionej reklamacji, towar uszkodzony zostanie wymieniony na inny, pełnowartościowy, a jeśli będzie to niemożliwe (np. z powodu wyczerpania się nakładu), Kupującemu zostanie zwrócona równowartość ceny produktu lub zaoferowane inne dostępne w naszej księgarni wydawnictwa. Reklamacja powinna zawierać opis wady towaru.

 11. Zgodnie z ustawą o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. 2020 poz. 287), Kupujący będący konsumentem ma prawo w terminie 14 dni odstąpić od umowy kupna-sprzedaży bez podawania przyczyny i bez ponoszenia dodatkowych kosztów, składając stosowne oświadczenie na piśmie. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

  Zwrot, o którym mowa powyżej, dopuszczalny jest tylko w przypadku towaru w stanie niezmienionym. Zwrot powinien być dokonany w oryginalnym opakowaniu, jeżeli towar występował w opakowaniu. Towar powinien być należycie zabezpieczony.
  Muzeum dokona zwrotu płatności przelewem na konto, które wskaże Kupujący w terminie maksymalnie 7 dni od momentu otrzymania zwrotu. Muzeum zwróci Kupującemu wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia towaru.
  Jeżeli Kupujący wybrał sposób dostarczenia towaru inny niż najtańszy, zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Muzeum, Muzeum nie jest zobowiązane do zwrotu Kupującemu poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
  Kupujący ponosi koszty zwrotu (odesłania) zakupionego towaru. Kupujący ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości produktu będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania produktu.

  Wzór formularza oświadczenia o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa, znajduje się poniżej. 

 12. Wszystkie produkty oferowane w naszej księgarni są fabrycznie nowe, wolne od wad prawnych oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski. Właścicielem księgarni internetowej jest:

  Muzeum Okręgowe w Rzeszowie
  ul. 3-go Maja 19
  35-030 Rzeszów

 13. Adres prowadzenia działalności jest jednocześnie adresem korespondencyjnym sprzedawcy.

 14. Wszelkie spory wynikłe w związku z realizowaniem zamówienia pomiędzy Muzeum a Kupującymi będą rozstrzygane w pierwszej kolejności na drodze pozasądowej, tj. negocjacji z intencją polubownego zakończenia sporu. Jeśli jednak nie byłoby to możliwe lub też byłoby niesatysfakcjonujące dla którejkolwiek ze stron, wszelkie spory będą rozstrzygane przez sąd w Rzeszowie, właściwy dla siedziby sprzedawcy.

 15. Korzystanie z księgarni oznacza akceptację niniejszego Regulaminu oraz Polityki Prywatności, obowiązujących w Muzeum Okręgowym w Rzeszowie.

 16. Dane kontaktowe:

  Muzeum Okręgowe w Rzeszowie
  ul. 3 Maja 19, 35-030 Rzeszów
  NIP: 813-11-07-843

  Agnieszka Opalińska
  tel. (0-17) 853-52-78
  e-mail: sekretariat@muzeum.rzeszow.pl

……………………………
Miejscowość, data

………………………………………

………………………………………

………………………………………

Imię i nazwisko konsumenta(-ów)

Adres konsumenta(-ów)

Muzeum Okręgowe w Rzeszowie
ul. 3 Maja 19,
35-030 Rzeszów

Wzór oświadczenia

o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość

lub poza lokalem przedsiębiorstwa

Ja/My (*)………………….……………niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym(*) odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy ………………………………..………………………………………………………………………….

Nr zamówienia …………………………………………………………………………………………

Data zamówienia ………………………………………………………………………………………

Data dostawy …………………………………………………………………………………………..

Nr konta do zwrotu …………………………………………………………………………………….

Imię i nazwisko posiadacza rachunku ……………………………………………………………….

……………………………………
Podpis konsumenta(-ów)

(*) Niepotrzebne skreślić

Regulamin sprzedaży e-booków*

w Muzeum Okręgowym w Rzeszowie

 


Dział I. Postanowienia ogólne

1. Regulamin określa zasady zakupu e-booków od Sprzedawcy za pośrednictwem księgarni wysyłkowej (internetowej) w tym wzajemne prawa i obowiązki Stron z tym związane.

2. Regulamin jest dostępny na stronie  internetowej Sprzedawcy, dla każdego użytkownika Internetu, w tym dla każdego Kupującego.

3. Kupujący składając zamówienie za pośrednictwem księgarni na zakup e-booka oświadcza tym samym, że zapoznał się z treścią Regulaminu sprzedaży e-booków oraz Regulaminu sprzedaży wysyłkowej wydawnictw i pamiątek, obowiązującego w Muzeum Okręgowym w Rzeszowie i akceptuje oba te regulaminy bez zastrzeżeń.

4. W zakresie nieuregulowanym Regulaminem stosuje się odpowiednio Regulamin sprzedaży wysyłkowej wydawnictw i pamiątek.

5. W razie sprzeczności pomiędzy treścią niniejszego Regulaminu i Regulaminu sprzedaży wysyłkowej wydawnictw i pamiątek, obowiązującego w Muzeum Okręgowym w Rzeszowie pierwszeństwo ma niniejszy Regulamin.

6. W zakresie nieuregulowanym Regulaminem oraz Regulaminem sprzedaży wysyłkowej, stosuje się przepisy prawa cywilnego, w tym przepisy k.c., Prawa autorskiego oraz Ustawy o prawach konsumentów.

 

Dział II. Składanie, przyjmowanie i realizacja zamówień na e-booki

1. E-book to elektroniczna wersja książki, katalogu w formacie PDF lub ePub.  Klient zamawia e-book za pośrednictwem Księgarni wysyłkowej (internetowej), stosując się do instrukcji i wytycznych zawartych poniżej oraz na stronie księgarni.

2. Zamówienia dokonuje się na stronie księgarni: https://esklep.muzeum.rzeszow.pl/index.php

3. Zastrzega się przy tym, że przy każdym tytule e-booka, oferowanego Klientowi w Księgarni, Sprzedawca zamieszcza w Księgarni dodatkowe ogólne postanowienia określające zakres udzielonej na korzystanie z niego licencji, typ pliku i ewentualnie inne dane dotyczące tego tytułu. Klient winien bardzo dokładnie zapoznać się z tymi postanowieniami.

4. Kupujący płaci za produkty i ich przesyłkę, dokonując przelewu bankowego na poniższe konto:

Santander Bank Polska: 31 1500 1100 1216 5000 8762 0000.

5. Klient obowiązany jest do dokonania płatności w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży. Jeżeli we wskazanym terminie nie nastąpi wpłata na wskazane powyżej konto Muzeum, Zamówienie zostanie anulowane, a Umowa Sprzedaży zerwana.

6. Klient zobowiązany jest do:

- podania swoich danych (w tym adres mailowy, na który zostanie wysłany e-book / link do pobrania e-booka) niezbędnych do wysyłki,

- podania w tytule przelewu numeru zamówienia.

7. Wysyłka jest bezpłatna.

8. E-booki są wysyłane w ciągu trzech dni roboczych od daty otrzymania przelewu.

9. Jeśli zrealizowanie zamówienia nie będzie możliwe, Sprzedawca poinformuje o tym Klienta przesyłając wiadomość na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej. Jeżeli okazałoby się, że Klient dokonał już zapłaty, Sprzedawca dokona zwrotu wpłaconych środków na rachunek bankowy, z którego wpłata nastąpiła.

10. Klient może pobrać zamówionego e-booka niezwłocznie po umożliwieniu mu jego pobrania, stosownie do zakresu udzielonej licencji i innych postanowień Umowy, tj. po przesłaniu na jego adres poczty elektronicznej podany w zamówieniu e-booka/ aktywnego linku do pobrania e-booka. Liczba komputerów lub urządzeń mobilnych, na które Klient może pobrać zamówionego e-booka nie jest ograniczona.
11. Sprzedawca oświadcza, że w sytuacji ujawnienia przez Klienta dostępu do poczty elektronicznej na który został wysłany e-book/ aktywny link do pobrania e-booka bądź też udostępnieniu samego

e-booka/linku do pobrania e-booka osobie trzeciej osoba ta może dokonać pobrania zamówionego

e-booka w miejsce Klienta. Klient nie jest uprawniony do udostępniania ww. danych. Pobranie pliku zawierającego zamówionego e-booka przesłanego przez Sprzedawcę lub pobranie go za pomocą linku przesłanego przez Sprzedawcę na adres poczty elektronicznej Klienta jest traktowane przez Sprzedawcę jak pobranie tego pliku przez Klienta, który go zamówił.

 

Dział III. Cena  i sposoby płatności

1. Sprzedawca oświadcza, że całkowita cena za zakup jednej „sztuki” danego e-booka jest podana na stronie Księgarni obok e-booka. Cena tam podana w dacie złożenia zamówienia przez Klienta wiąże Strony.

 

Dział IV. Licencja na korzystanie z e-booka.

1. Każdy e-book oferowany za pośrednictwem Księgarni stanowi utwór w rozumieniu Prawa autorskiego, a tym samym jest objęty przewidzianą tym prawem ochroną.
2. Sprzedawca jest uprawniony do udzielenia licencji na korzystanie z zakupionego przez Klienta za pośrednictwem Księgarni e-booka, w zależności od tego, czy Sprzedawcy przysługuje tylko licencja czy też autorskie prawa majątkowe do e-booka. W tekście Regulaminu zarówno licencja, jak i dalsza licencja (sublicencja) są określane mianem licencji, bez rozróżnienia, czy chodzi o licencję czy sublicencję.
3. Zakres udzielonej licencji na korzystanie z e-booka, w tym okres jej obowiązywania, może różnić się w odniesieniu do różnych e-booków.

4. Z datą przesłania przez Sprzedawcę na adres poczty elektronicznej podany przez Klienta w zamówieniu plików lub linków zostaje udzielona Klientowi, który to zamówienie złożył, licencja na korzystanie z e-booka objętego jego treścią, w zakresie określonym w Regulaminie oraz postanowieniach doprecyzowujących zakres licencji podanych na stronie Księgarni obok tego

e-booka, takich w szczególności, które określają:

– sposób zabezpieczenia e-booka, który może wpływać na zakres korzystania z niego poprzez ograniczenie tego zakresu, co Klient zawierając Umowę akceptuje. W związku z powyższym Klient powinien przed złożeniem zamówienia na danego e-booka dokładnie zapoznać się z informacją o zabezpieczeniu;
– brak prawa lub prawo skopiowania tekstu e-booka lub określonej ilości znaków. W przypadku braku informacji na ten temat należy przyjąć, że pobrany e-book nie może być kopiowany;

– prawo lub brak prawa dokonywania wydruku tekstu e-booka. W przypadku w braku informacji na ten temat należy przyjąć, że prawo takie nie przysługuje. W przypadku przyznania takiego prawa obok e-booka wskazuje się liczbę jego stron, które mogą zostać wydrukowane. W przypadku braku liczby należy przyjąć, że chodzi o nie więcej niż 20 (dwadzieścia) stron e-booka łącznie;

– termin obowiązywania licencji z tym, że w braku takiego terminu licencja zostaje udzielona na czas nieokreślony;
– inne elementy, o ile zostaną podane obok e-booka. (Klient przed złożeniem zamówienia zobowiązany jest do zapoznania się zarówno z treścią niniejszego Regulaminu, Regulaminu księgarni wysyłkowej, jak i postanowieniami doprecyzowującymi treść udzielonej licencji, podanymi na stronie Księgarni obok tego e-booka).

5. Licencja na korzystanie z zakupionego e-booka:

– umożliwia korzystanie z niego tylko przez Klienta, któremu licencja ta została udzielona, dla własnego użytku wewnętrznego, z zastrzeżeniem dalszych ograniczeń określonych w treści Regulaminu lub/ i w postanowieniach zapisanych obok e-booka na stronie Księgarni, w tym także zastosowanych przez Sprzedawcę zabezpieczeń technicznych, ma charakter niewyłączny i niezbywalny. Zastrzega się , że licencja może wygasnąć w przypadku utraty przez Sprzedawcę prawa do jej udzielenia np. wskutek wygaśnięcia przysługującego mu prawa autorskiego do korzystanie z e-booka na polu eksploatacji niezbędnym do udzielenia dalszej licencji na zasadach określonych niniejszym Regulaminem czy w przypadku ustania po stronie Sprzedawcy praw autorskich majątkowych do niego na ww. polu eksploatacji.

6. Z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów Prawa autorskiego Klient nie jest uprawniony do: rozpowszechniania ani udostępniania zakupionego e-booka, jego fragmentów, jego/ich kopii, wykorzystywania go/jego kopii w celach komercyjnych, dokonywania zmian czy wszelkiego rodzaju modyfikacji e-booka, usuwania błędów e-booka.

7. Klient, który zakupił e-booka, nie ma prawa udzielania dalszych licencji na korzystanie z niego.
8. Klient winien zadbać, by żadna osoba nieuprawniona nie korzystała z e-booka przez niego zakupionego.
9. Dana licencja na korzystanie z e-booka umożliwia korzystanie z niego tylko w takim zakresie, jaki został określony wyraźnie przez Sprzedawcę, z uwzględnieniem postanowień wskazanych powyżej. Nie można domniemywać lub wyprowadzać po stronie Klienta, który zakupił e-booka, innych uprawnień.

 

Dział V. Wymagania techniczne i technologiczne

1. Wymagania sprzętowe: Komputer, laptop lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu, dostęp do poczty elektronicznej, przeglądarka internetowa obsługująca pliki cookies (Mozilla Firefox w wersji 17.0 i wyższej, Internet Explorer w wersji 10.0 i wyższej, Opera w wersji 12.0 i wyższej, Google Chrome w wersji 23.0. i wyższej, Safari w wersji 5.0 i wyższej, Microsoft Edge w wersji 25.10586.0.0 i wyższej), dowolna rozdzielczość ekranu, włączenie w przeglądarce internetowej możliwości zapisu plików Cookies oraz obsługi Javascript.

2. Zastrzega się jednocześnie, że, o ile z opisu podanego przy danym e-booku na stronie Księgarni lub na stronie podanej powyżej, nie będzie wynikać nic innego:

– przy pierwszym otwarciu pliku zawierającego zakupionego e-booka jest konieczne połączenie z Internetem,
– do czytania e-booków zabezpieczonych znakiem wodnym nie jest wymagane stosowania specjalnych programów. System zabezpieczeń umożliwia dowolne odczytywanie e-booków na wszystkich urządzeniach odtwarzających wybrany format.

3. Klient ponosi opłaty związane z dostępem do sieci Internet i transmisją danych zgodnie z taryfą swojego dostawcy usług internetowych.

 

Dział VI. Rozwiązanie umowy

1. W wyniku złożenia przez Klienta zamówienia Sprzedawcy na e-booka i potwierdzenia jego przyjęcia przez Sprzedawcę w drodze elektronicznej, dochodzi do zawarcia umowy na warunkach opisanych w niniejszym Regulaminie, zwanej dalej „Umową”. W przypadku płatności dokonywanych przelewem za tożsame z potwierdzeniem przyjęcia zamówienia jest traktowane przesłanie Klientowi e-booka lub linku umożliwiającego pobranie, stanowiącego przedmiot zamówienia e-booka, na podany przez Niego w zamówieniu adres poczty elektronicznej.

2. Jednostronne rozwiązanie Umowy przez Klienta niemającego statusu Konsumenta regulują obowiązujące przepisy prawne, z tym zastrzeżeniem, iż Klient taki nie może odstąpić od Umowy ani rozwiązać jej w inny sposób, gdy:

– zapłacił za jej przedmiot, choćby część kwoty, ani

– gdy pobrał zamówionego e-booka,

chyba że aktualnie obowiązujące przepisy stanowią inaczej.

3. W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta przelewem na rachunek bankowy, Sprzedawca dokonana zwrotu środków na rachunek bankowy z którego dokonano przelewu..

Dział VII. Postanowienia końcowe.

1. Klient jest zobowiązany do wyposażenia sprzętu, którego będzie używał celem uzyskania dostępu do systemu teleinformatycznego Sprzedawcy w program antywirusowy i aktualizowania go na bieżąco.
2. Klienta obowiązuje zakaz wprowadzania do Internetu treści o charakterze bezprawnym.
3. Klient nie ma prawa usuwania zabezpieczeń technicznych zastosowanych przez Sprzedawcę w ramach jego systemu teleinformatycznego czy w ramach e-booka objętego przedmiotem Umowy.
4. Klient nie może bez pisemnej zgody Sprzedawcy przenieść praw i/lub obowiązków wynikających z Umowy na osobę trzecią.

5. Umowa podlega prawu polskiemu.

6. Sprzedawca ma prawo dokonać zmiany numeru telefonu, stron www. i innych adresów podanych w treści niniejszego Regulaminu poprzez przesłanie informacji na ten temat Klientowi, który zawarł Umowę na podany przez niego adres (podane adresy) poczty elektronicznej lub zamieszczając je w treści dostępnego na stronie www. Regulaminu.

7. Sądem właściwym dla rozstrzygania sporów wynikających z Umowy jest sąd właściwy dla siedziby Sprzedawcy. Zmiana właściwości miejscowej sądu nie odnosi się do Umów zawartych z Konsumentami.
8. Z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów prawnych, wyłącza się odpowiedzialność prawną Sprzedawcy za wszelkie szkody spowodowane korzystaniem lub niemożnością korzystania z e-booków stanowiących przedmiot Umowy, w tym z tytułu ich wad. Powyższe postanowienie nie odnosi się do odpowiedzialności wobec Konsumentów oraz innych podmiotów traktowanych jako konsumenci w rozumieniu obowiązujących przepisów.

9. Regulamin wchodzi w życie z dniem jego podpisania i dotyczy wszystkich zamówień złożonych w tym dniu i po tym dniu.

 

 

* - „E-book” – należy przez to rozumieć książkę w wersji elektronicznej, tj. tzw. e-książkę; plik z treścią zawierającą taką książkę właśnie może być zapisany w formacie PDF, ePub, MOBI lub innym oferowanym przez Sprzedawcę w ramach Księgarni, stosownie do informacji podanej obok danego e-booka.