Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 21/2018 Dyrektora Muzeum Okręgowego w Rzeszowie z dnia 18.05.2018 r.
w sprawie wprowadzenia Polityki Prywatności Muzeum Okręgowego w Rzeszowie

Polityka Prywatności Muzeum Okręgowego w Rzeszowie.

 

§1

Informacje dotyczące ochrony prywatności

1. Administrator przetwarzanych danych:

Muzeum Okręgowe w Rzeszowie,

Adres: ul. 3 Maja 19, 35-030 Rzeszów,

Numer telefonu: 17 853 52 78

Adres e-mail: sekretariat@muzeum.rzeszow.pl

2. Inspektor Ochrony Danych:

Tomasz Kusior

Numer telefonu: 17 853 52 78 (wew. 31)

Adres e-mai: tkusior@muzeum.rzeszow.pl

3. Cel przetwarzania danych:

  • Przetwarzanie jest niezbędne dla realizacji obowiązków wynikających z zawartych umów, obowiązków powstałych w związku z zamiarem zawarcia umowy, a także obowiązków związanych z ewentualnymi reklamacjami,

  • Przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze,

  • Przetwarzanie jest niezbędne do ochrony interesów osoby, której dane dotyczą lub innej osoby fizycznej,

  • Przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym przez administratora,

  • Przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem.

4. Podstawa prawna przetwarzania danych:

Podstawą przetwarzania danych, są postanowienia art. 6, ust 1, lit. b); art. 6, ust 1, lit. c); art. 6, ust 1, lit. d); art. 6, ust 1, lit. e); art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

5. Korzystanie z usług Muzeum Okręgowym w Rzeszowie możliwe jest jedynie po zapoznaniu się z postanowieniami niniejszej Polityki.

6. Odbiorcy danych osobowych:

Odbiorcami danych osobowych mogą być upoważnieni pracownicy Muzeum Okręgowego w Rzeszowie oraz organy publiczne lub podmioty działające w zakresie i celach, które wynikają z przepisów prawa.

7. Przechowywanie danych osobowych:

Dane osobowe będą przechowywane przez Muzeum przez okres niezbędny w celu realizacji obowiązków wynikających z zawartych umów, wykonania celów ustawowych i statutowych Muzeum a także wykonania obowiązków wynikających z właściwych przepisów prawa, (m. in. przepisów podatkowych, rachunkowych oraz kancelaryjno-archiwalnych i innych), które nakładają na Muzeum Okręgowe w Rzeszowie obowiązek ich przechowywania przez określony okres. Dane osobowe nieobjęte ustawowym obowiązkiem ich przechowywania lub dane osobowe, których termin przechowywania minął, zostają usunięte o ile cele przetwarzania danych przestaną obowiązywać.

8. Uprawnienia osób, których dane osobowe są przetwarzane:

a) dostępu do zgromadzonych danych osobowych (a także uzyskania kopii danych);

b) zmiany danych osobowych dot. sprostowania, uzupełnień i aktualizacji;

c) żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym, za wyjątkiem ograniczeń związanych z koniecznością realizacji obowiązków podatkowych);

d) ograniczenia przetwarzania danych osobowych chyba że przetwarzanie jest wymagane przepisami prawa;

e) przenoszenia danych osobowych,

f) sprzeciwu wobec przetwarzania;

g) wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie udzielonej zgody);

h) wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

9. Przenoszenie danych osobowych:

Dane osobowe nie będą przenoszone.

10. Przetwarzanie danych osobowych w sposób zautomatyzowany (w tym profilowanie):

Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.

11. Informacje dotyczące zamiaru przekazywania danych osobowych do Państwa trzeciego lub Organizacji Międzynarodowej oraz warunkach takiego przekazania:

Muzeum nie będzie przekazywać danych osobowych poza teren Polski, Unii Europejskiej, Europejski Obszar Gospodarczy oraz do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

12. Wymóg dotyczący podania danych koniecznych do realizacji usługi:

Podanie danych umożliwiających zrealizowanie usługi jest niezbędne do jej realizacji, zgodnie z art. 6, ust 1, lit. b, Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

13. Bezpieczeństwo:

Wszystkie dane osobowe zbierane przez Muzeum chronione są z użyciem racjonalnych środków technicznych i organizacyjnych oraz procedur bezpieczeństwa, w celu zabezpieczenia ich przed dostępem osób nieupoważnionych lub ich nieuprawnionym wykorzystaniem.

§2

Informacje ogólne

Zakres zbieranych danych jest jak najmniejszy i dotyczy jedynie tych danych, które są niezbędne do realizacji wyżej wymienionych celów. Dane te nie są przetwarzane ani wykorzystywane w żadnym innym celu. Dane te są przetwarzane wyłącznie dla potrzeb Muzeum, nie są i nie będą też udostępniane innym podmiotom, z wyjątkiem danych udostępnianych jednorazowo i doraźnie przewoźnikom w celu dostarczenia zamówionej przesyłki a także w celu wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym przepisów podatkowych lub rachunkowych.

§3

Udzielanie wyjaśnień, zapytania oraz wnioski

Wszelkie prośby o udzielenie wyjaśnień, zapytania oraz wnioski dotyczące ochrony danych osobowych, prosimy kierować do Inspektora Ochrony Danych Muzeum Okręgowego w Rzeszowie. Bezpośredni kontakt do Inspektora Ochrony Danych wskazany jest w § 1 ust. 2 niniejszej polityki.