Regulamin sprzedaży wysyłkowej wydawnictw i pamiątek
Muzeum Okręgowego w Rzeszowie.

 

§1

Informacje dotyczące sprzedaży wysyłkowej

 1. Ceny podane w ofercie księgarni wysyłkowej (internetowej) Muzeum są cenami brutto (zawierają podatek VAT). Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili złożenia przez Kupującego zamówienia. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie, odwoływania akcji promocyjnych na stronach księgarni bądź wprowadzania w nich zmian.

 2. Podane ceny nie obejmują kosztów przesyłki oraz ewentualnych innych kosztów związanych z realizacją transakcji. Do łącznej ceny zamówionych towarów przez Kupującego należy doliczyć koszty przesyłki. Transakcje są dokumentowane fakturą VAT.

 3. Zamówienia na wybrane publikacje można składać jedynie za pośrednictwem księgarni internetowej.

 4. Formami płatności za zamówione towary są:

  a) Przelew (przedpłata na konto) - Kupujący płaci za produkty i ich przesyłkę, dokonując przelewu bankowego na poniższe konto:

  BZ WBK S.A. 4 oddział w Rzeszowie, 31 1500 1100 1216 5000 8762 0000.

  Klient obowiązany jest do dokonania płatności w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży. Jeżeli we wskazanym terminie nie nastąpi wpłata na wskazane powyżej konto Muzeum, Zamówienie zostanie anulowane, a Umowa Sprzedaży zerwana.

  b) Pobranie (przesyłka pobraniowa) - Kupujący płaci za produkty i ich wysyłkę w chwili odbioru przesyłki, a należność pobierana jest przez osobę dostarczającą przesyłkę.

  W obu przypadkach konieczne jest podanie:

  - pełnych danych adresowych, niezbędnych do wysyłki

  - podanie w tytule przelewu numeru zamówienia

  Koszt wysyłki jest zgodny z obowiązującym cennikiem Poczty Polskiej.

  c) Odbiór osobisty w Budynku Głównym Muzeum, bez dodatkowych kosztów.

 5. Przelew (przedpłata na konto) jako forma zapłaty za przesyłkę dotyczy wszystkich Kupujących (osób indywidualnych i instytucji). W tytule przelewu należy podać numer zamówienia (otrzymanego mailem po złożeniu zamówienia).

 6. Wydawnictwa są wysyłane w ciągu trzech dni roboczych od daty złożenia zamówienia (dot. osobistego odbioru lub przesyłki pobraniowej) lub otrzymania przelewu (dot. zamówień z przedpłatą na konto).

 7. Przesyłki są dostarczane wyłącznie za pośrednictwem Poczty Polskiej, na terenie RP.

 8. Zamówienia można składać poprzez dokonanie zakupu bez logowania lub przez zalogowanie się na uprzednio zarejestrowane konto Kupującego.

  Poprzez złożenie zamówienia rozumie się wykonanie przez Kupującego wszystkich poniższych czynności:

  - podanie zgodnych z prawdą danych osobowych wymaganych w formularzu o ile nie zostały one podane przy rejestracji;

  - wybór oraz wprowadzenie produktu/ów do koszyka;

  - wybór formy płatności oraz sposobu dostawy lub odbioru produktu/ów;

  Realizowane będą tylko prawidłowo złożone zamówienia. Przez prawidłowo złożone zamówienie rozumie się wprowadzenie przez Kupującego wszystkich niezbędnych danych do formularza zamówienia oraz wykonanie czynności opisanych w Regulaminie. Dane te umożliwią: realizację oraz dostarczenie zamówienia, a także wystawienie faktury VAT lub innego dokumentu fiskalnego. Kupujący może wprowadzić zmiany do momentu wystawienia faktury po wcześniejszym zgłoszeniu telefonicznym bądź mailem. Kupujący otrzymuje dowód wpłaty w postaci faktury VAT.

 9. Każdy Kupujący otrzymuje dowód zakupu w postaci faktury VAT. Jeśli faktura ma zostać wystawiona na firmę, należy podać dokładną nazwę, dane oraz NIP firmy. Dokonując zakupu w naszej księgarni Kupujący automatycznie zgadza się na wystawienie faktury bez podpisu.

 10. Muzeum zobowiązuje się do dostarczenia towaru bez wad. Jeżeli Kupujący stwierdzi wadę ukrytą, bądź uszkodzenie towaru, powinien skontaktować się niezwłocznie w celu ustalenia dalszego toku postępowania. Podstawę do reklamacji stanowi dowód zakupu. Muzeum nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych za pobraniem.

  Adres do wysyłki:

  Muzeum Okręgowe w Rzeszowie
  ul. 3-go Maja 19
  35-030 Rzeszów

  Reklamacje rozpatrywane są najpóźniej w ciągu 14 dni od daty otrzymania przez Muzeum przesyłki z reklamowanym produktem.

  W przypadku uzasadnionej reklamacji, towar uszkodzony zostanie wymieniony na inny, pełnowartościowy, a jeśli będzie to niemożliwe (np. z powodu wyczerpania się nakładu), Kupującemu zostanie zwrócona równowartość ceny produktu lub zaoferowane inne dostępne w naszej księgarni wydawnictwa. Reklamacja powinna zawierać opis wady towaru.

 11. Zgodnie z ustawą o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. 2014 r. poz. 827 z późn. zm.), Kupujący będący konsumentem ma prawo w terminie 14 dni odstąpić od umowy kupna-sprzedaży bez podawania przyczyny i bez ponoszenia dodatkowych kosztów, składając stosowne oświadczenie na piśmie. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

  Zwrot, o którym mowa powyżej, dopuszczalny jest tylko w przypadku towaru w stanie niezmienionym. Zwrot powinien być dokonany w oryginalnym opakowaniu, jeżeli towar występował w opakowaniu. Towar powinien być należycie zabezpieczony.

  Muzeum dokona zwrotu płatności przelewem na konto, które wskaże Kupujący w terminie maksymalnie 7 dni od momentu otrzymania zwrotu. Muzeum zwróci Kupującemu wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia towaru.

  Jeżeli Kupujący wybrał sposób dostarczenia towaru inny niż najtańszy, zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Muzeum, Muzeum nie jest zobowiązane do zwrotu Kupującemu poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

  Kupujący ponosi koszty zwrotu (odesłania) zakupionego towaru. Kupujący ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości produktu będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania produktu.

  Wzór formularza oświadczenia o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa, znajduje się poniżej.

 12. Wszystkie produkty oferowane w naszej księgarni są fabrycznie nowe, wolne od wad prawnych oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski. Właścicielem księgarni internetowej jest:

  Muzeum Okręgowe w Rzeszowie
  ul. 3-go Maja 19
  35-030 Rzeszów

 13. Adres prowadzenia działalności jest jednocześnie adresem korespondencyjnym sprzedawcy.

 14. Wszelkie spory wynikłe w związku z realizowaniem zamówienia pomiędzy Muzeum a Kupującymi będą rozstrzygane w pierwszej kolejności na drodze pozasądowej, tj. negocjacji z intencją polubownego zakończenia sporu. Jeśli jednak nie byłoby to możliwe lub też byłoby niesatysfakcjonujące dla którejkolwiek ze stron, wszelkie spory będą rozstrzygane przez sąd w Rzeszowie, właściwy dla siedziby sprzedawcy.

 15. Korzystanie z księgarni oznacza akceptację niniejszego Regulaminu oraz Polityki Prywatności, obowiązujących w Muzeum Okręgowym w Rzeszowie.

 16. Dane kontaktowe:

  Muzeum Okręgowe w Rzeszowie
  ul. 3 Maja 19, 35-030 Rzeszów
  NIP: 813-11-07-843

  Agnieszka Opalińska
  tel. (0-17) 853-52-78
  e-mail: sekretariat@muzeum.rzeszow.pl

……………………………
Miejscowość, data

………………………………………

………………………………………

………………………………………

Imię i nazwisko konsumenta(-ów)

Adres konsumenta(-ów)

Muzeum Okręgowe w Rzeszowie
ul. 3 Maja 19,
35-030 Rzeszów

Wzór oświadczenia

o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość

lub poza lokalem przedsiębiorstwa

Ja/My (*)………………….……………niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym(*) odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy ………………………………..………………………………………………………………………….

Nr zamówienia …………………………………………………………………………………………

Data zamówienia ………………………………………………………………………………………

Data dostawy …………………………………………………………………………………………..

Nr konta do zwrotu …………………………………………………………………………………….

Imię i nazwisko posiadacza rachunku ……………………………………………………………….

……………………………………
Podpis konsumenta(-ów)

(*) Niepotrzebne skreślić